Nowa OdsłonaCześć

Menu

Opcja dla tych Odbiorców, którzy pobierają znaczne ilości wody do celów w wyniku których nie powstają ścieki - może to być nawadnianie ogrodu, szklarni itp...

By rozpocząć prowadzenie rozliczeń za ścieki pomniejszone o pobór wody bezpowrotnie zużytej należy wystąpić  do naszej Spółki z wnioskiem o montaż dodatkowego wodomierza.

Warunki techniczne montażu dodatkowego wodomierza głównego na przyłączu wodociągowym

KTO WYSTĘPUJE? 

O wydanie warunków technicznych montażu dodatkowego wodomierza głównego na przyłączu wodociągowym może wystąpić wyłącznie właściciel lub właściciele nieruchomości. 


JAK TO ZROBIĆ?

Aby otrzymać warunki techniczne montażu dodatkowego wodomierza głównego, daj się do naszego biura

UWAGA!

Pamiętaj, aby określić aktualny stan zasilania obiektu (obiektów) w wodę wraz z określeniem stanu projektowanego (tj. dla kogo, dla jakiego obiektu/lokalu przewidywany jest dodatkowy wodomierz główny).

Do zlecenia dołącz następujące dokumenty:

  1. kopię aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczoną lokalizacją inwestycji.
  2. kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego);
  3. upoważnienie/pełnomocnictwo.

WAŻNE

Jeśli o wydanie warunków technicznych występuje osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione przez Zleceniodawcę do reprezentowania, według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Dokument ten powinien również upoważniać do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniodawcy.

Jeśli w imieniu inwestora o wydanie warunków technicznych występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest pełnomocnictwo od inwestora, które upoważnia biuro do występowania  w jego imieniu. Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, powinien być również podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. 

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Wniosek_o_montaz_dodatkowego_wodomierza.doc)Wniosek_o_montaz_dodatkowego_wodomierza.docZWIK66 kB12702017-12-13 11:152017-12-13 11:15
Początek strony