Nowa OdsłonaCześć

Menu

Od 12.02.1998r. do 31.12.2009r. prowadziła działalność wyłącznie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Głównym przedmiotem działalności zakładu w wyżej wymienionym okresie stanowiło:

  1. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
    ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom,
    z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych.
  2. w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:
    oczyszczanie i odprowadzanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.

 

Z dniem 1 stycznia 2010 roku na podstawie uchwały Nr XXVII/311/09 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 13 października 2009 roku w sprawie likwidacji Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Jezioranach Spółka przejęła zadania oraz pracowników likwidowanego Zakładu.
W związku z przejęciem Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Jezioranach i jego zadań zwiększył się również przedmiot działalności Spółki.
W chwili obecnej przedmiotem działalności Spółki jest:

------- ------- --------- -------
pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków produkcja konstrukcji metalowych i ich części produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych,
gdzie indziej nie sklasyfikowanych.
obróbka mechaniczna elementów metalowych. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
roboty związane z budową
dróg i autostrad.
roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych. roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.
przygotowanie terenu pod budowę. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych i klimatyzacyjnych.
wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw. transport drogowy pojazdów. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
działalność w zakresie architektury. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynieryjnych.
wykonywanie instalacji elektrycznych. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych. tynkowanie. zakładanie stolarki budowlanej.
posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowanie ścian. malowanie i szklenie. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
zbieranie odpadów inne niż niebezpieczne. odzysk surowców z materiałów segregowanych. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. zarządzane nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
pozostałe sprzątanie. --------------- --------------- ----------------
------- -------

 

a w szczególności:

------- ------- ------- -------
bieżące i stałe dostarczanie wody do jej odbiorców. odbiór ścieków od odbiorców wody oraz usuwanie i oczyszczanie ścieków. utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i innych urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę oraz oczyszczaniu ścieków. dysponowanie i gospodarowanie zasobami wodnymi eksploatowanymi na potrzeby sieci wodociągowej zgodnie pozwoleniem wodno-prawnym.
utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych służących ochronie wód przed zanieczyszczeniem. prowadzenie stałej i bieżącej kontroli parametrów wód w całym procesie technologicznym w celu utrzymania odpowiedniej jakości wody dostarczonej odbiorcom. prowadzenie stałej i bieżącej kontroli parametrów odbieranych do sieci kanalizacyjnej ścieków oraz utrzymanie odpowiednich parametrów ich oczyszczania. prowadzenie działalności usługowej związanej z eksploatacją sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, dostarczeniem wody oraz przyjmowaniem ścieków, w szczególności w zakresie wykonania podłączeń do sieci, zakładania wodomierzy oraz innych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.
------- -------
Początek strony