Nowa OdsłonaCześć

Menu

Organ Uprawniony do reprezentacji Spółki:

Reprezentacja Spółki: Zarząd
Osoby: Paweł Cybulski-Prezes Zarządu
Sposób reprezentacji do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego Spółki: członka zarządu z prokurentem; w przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu
Organ nadzoru: Rada Nadzorcza
osoby: Przewodniczący – Ryszard Kozłowski
----------------- Członek Rady – Maria Bogorodź
----------------- Członek Rady – Łukasz Sadlak
Wspólnicy Gmina Jeziorany -100 % kapitału zakładowego
Zgromadzenie Wspólników: funkcję Zgromadzenia Wspólników pełnią
organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego: -Burmistrz Miasta Jeziorany
Zarejestrowana: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, wpis pod numerem KRS: 0000092159
Kapitał: 2 543 000,00 zł
Kompetencje organów Spółki: zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 r. 
Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)

 

Początek strony